Algemene Voorwaarden

1. Dienstverlening

Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende.

1.1 Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding aan Stephankookt te betalen.

1.2 Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde aan Stephankookt te betalen.

1. 3 Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan Stephankookt te betalen.

1.4 Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het Stephankookt te betalen.

1.5 Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het Stephankookt te betalen.

1.6 Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het Stephankookt te betalen.

1.7 Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het Stephankookt te betalen.

2. Bestellen

2.1 Je kunt bestellen door een email te sturen naar info@stephankookt.nl of te bellen naar 085-0805040. Je bestelling is pas definitief als deze per email is bevestigd.

2.2 Je staat er jegens Stephankookt  voor in dat de door jou verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Eventuele wijzigingen in de bestelling dien je tijdig aan Stephankookt door te geven, omdat anders je bestelling niet goed kan gaan.

2.3. Het staat Stephankookt ten allen tijde vrij om een bestelling of aanvraag zonder enige reden te weigeren of te annuleren.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onze website en onze dienstverlening berusten uitsluitend bij Stephankookt en/of onze licentiegevers.

3.2 Het gebruik dat je mag maken van de website en onze dienstverlening is beperkt tot hetgeen is bepaald op de website en in deze Algemene Voorwaarden.

3.3 Stephankookt heeft het recht om je ingezonden bijdragen, zoals recensies, te gebruiken voor al haar huidige en toekomstige activiteiten. Voor zover op deze bijdragen intellectuele eigendomsrechten rusten, draag je deze onvoorwaardelijk en kosteloos aan Stephankookt over. Voor zover mogelijk doe je daarbij tevens afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten. Je staat er jegens Stephan kookt voor in dat je het recht hebt om de ingezonden bijdragen ter beschikking te stellen en de rechten daarop zoals hierboven beschreven over te dragen.

3.4 Stephankookt heeft het recht om je bijdrage naar eigen inzicht op de website te plaatsen en/of te verwijderen, al dan niet onder vermelding van de door de gebruiker opgegeven (gebruikers-)naam.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Aan de dienstverlening van Stephankookt wordt de uiterste zorg besteed en de maaltijden/etenswaren voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedsel hygiëne.

4.2 Stephan kookt garandeert echter niet dat de dienstverlening foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. Stephankookt geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik.

4.3 Stephankookt behoudt zich het recht voor indien nodig wijzigingen aan te brengen aan de af te leveren maaltijd, catering en-of etenswaren. Van significante wijzigingen zal je uiterlijk 24 uur voorafgaand op de dag zelf aan de overeengekomen bezorgdatum op de hoogte worden gesteld.

4.4 Eventuele klachten dien je meteen dan wel binnen redelijke termijn na aflevering te melden, onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.

4.5 Stephankookt is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die optreedt door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld van Stephankookt en/of onze bestuurders.

4.6 Stephankookt is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.

4.7 Stephankookt heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling uiterlijk voor 48 uur voorafgaand op de overeengekomen afleverdatum door middel van een e-mail bericht of telefonisch te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van jou aansprakelijk te worden gesteld.

4.8 Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening. (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie je de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als jij Stephan kookt daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld, en Stephan kookt kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen.

4.9 Je vrijwaart Stephankookt  voor welke claim dan ook van jezelf of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening.

5. Prijs en betaling

5.1 De tarieven voor onze dienstverlening worden bekend gemaakt door middel van de website of door middel van de aangeboden offerte.

5.2 Elke bestelling/opdracht wordt minimaal vijf werkdagen vooraf via een ideal betaling/koppeling voldaan. Ook is het in overleg mogelijk om achteraf per factuur te voldoen.

5.3 Betalingen worden niet teruggestort, behalve in geval van annulering van een bestelling op de wijze zoals op de website en/of in deze Algemene Voorwaarden bepaald.

6. Privacy

6.1 Stephankookt verwerkt en bewaart de door jou opgegeven gegevens in het kader van onze dienstverlening en houdt zich daarbij aan de wettelijke regels over de bescherming van persoonsgegevens.

6.2 Je persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening dan wel indien wij daartoe op grond van de wet of een bevel van een bevoegde instantie verplicht zijn.

6.3 We bewaren en verwerken jouw persoonsgegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, rekening houdend met de huidige stand van de techniek.

6.4 Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens die door ons bewaard worden in te zien, te corrigeren of te wijzigen. Daartoe kun je met ons contact opnemen via info@stephankookt.nl.

7. Algemeen

7.1 Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. Ook hebben we te allen tijde het recht om onze dienstverlening stop te zetten.

7.2 Op deze Algemene Voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing.

7.3 In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.

7.4 In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van Stephankookt worden overgedragen, heeft Stephankookt het recht om alle onderdelen van de website, daaronder begrepen eventuele bijdragen van gebruikers  mede over te dragen.

Rhenen, april 2022